Глас Oпова
Регистар јавних слижби

Актуелности

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2018. годину


Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројеката удружења из буџета општине Опово по овом Јавном конкурсу износи   од 1 258 000,00 динара.
Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана са територије општине Опово у складу са Правилником о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења за реализацију пројеката из следећих области:

1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и б... настави...
09.07.2018
Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018 годину
Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018 годину


настави...
09.07.2018
Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2019. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”... настави...
04.07.2018
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2019. ГОДИНУ


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Опово ... настави...
04.07.2018
Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације

На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.

 ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  У... настави...

02.07.2018
Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине опово и то парцеле бр.4214/36 k.o. сефкерин, путем прикупљања понуда
На основу члана 99.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 50/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14 ), чл.9 и 24.Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2010, 3/2015 и 5/2015) Одлуке о покретању поступка отуђења   непокретности из јавне својине општине Опово бр.011-1/18 од 13.03.2018.године и Закључка  Општинског Већа  општине Опово о утврђивању текста јавног огласа  бр.06-10/18 oд 13.03.2018.године
                            
ОПШТИНА      ОПОВО, 
објав... настави...
22.03.2018
Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oпово

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2. члан решења Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине ОПОВО» број 18/12, 3/13 и 5/14), Председник општине  ОПОВО  је дана 12.03.2018. године, донео


ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У Д... настави...

14.03.2018
Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса баранда-опово и извештај о стратешкој процени плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО
На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014), члан 19.Закона о стратешкој процени утицја на животну средину(„(„Службени  гласник РС“, бр.135/04 и88/10“)  и чл. 54-67.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава  

  ЈАВНИ  УВИД 
  У  НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉ... настави...
20.02.2018
Тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово
Општина Опово расписује тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово. Конкурсна документација и позивно писмо се налазе у прилогу.

настави...
23.01.2018
Јавни увид у нацрт измена и допуне просторног плана општине Опово

На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 54.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава:  

ЈАВНИ  УВИД У  НАЦРТ  ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА... настави...

28.12.2017

Остале вести

Коначна листа реда првенства Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом Октобарски дани у Опову од 29.09 до 02.10 Дани општине Опово од 19. до 22. маја Обавештење за грађане општине Опово о излагању дела јединственог бирачког списка за подручје општине Опово Излагање на јавни увид идејног пројекта путне и каналске мреже катастарске општине Баранда Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини пет сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи Авијарна инфлуенца Обавештење о излагању идејног решења каналске мреже Јавна презентација урбанистичког пројекта Обавештење за грађане о расписаним конкурсима Обавештење о расписаним конкурсима Обавештење за грађане Обавештење за регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењене за радове у пољопривреди, старијих од пет година