Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње објекта самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели бр. 49/1 К.О. Сефкерин у Сефкерину
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину  ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта ПР МЕДА 2016, ул. Личка 13, Борча  поднео је захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње објекта самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели  бр. 49/1 К.О. Сефкерин у Сефкерину, улица Петров Владе бр.13, територија општине Опово.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Опово – Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,  радним даном од 10- 14 часова. 
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења, могу надлежном Органу доставити своје мишљење у писаној форми.


23.06.2020