Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда (поновљени оглас)
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014, 145/2014 и 83/2018  и 31/2019) Правилника о садржини  начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.32/2019) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине :
  

ОГЛАШАВА 
  ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ ЗА  ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНОГ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.2050/3КО БАРАНДА 1.Јавна презентација Урбанистичког пројекта за  потребе  урбанистичко –архитектонске разраде  локације за изградњу спортско  рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3 КО БАРАНДА,  инвеститора „РИБАРСТВО“ АД БАРАНДА из Баранде, обавиће се у холу зграде Општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 17.07.2019.године до 24.07.2019.године.

2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта  је „ ФОРМА ПЛАН“ДОО  БЕОГРАД ,Његошева 71 .

3.Овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић на телефон 013/681 212 или 681 666

4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет адреси Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.) и  локалном гласилу „Глас Опова“(www.glasopova.rs).

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми на Нацрт урбанистичког пројекта Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 24.07.2019.године.


09.07.2019