Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину
                                         ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

                                                                  
                                                                ОПШТИНА ОПОВО
                                                               ОПШТИНСКА УПРАВА
                                 Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне
                              послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
                                                                 ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта ПР РАДЊА ЗА ОБРАДУ МEТАЛА „РАЛЕ МЕТАЛ 1“ ОПОВО, ул. ШУМСКА  бб поднео је захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње производно складишног објекта на на катастарској парцели  бр. 5611 К.О. Опово, територија општине Опово.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Опово – Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,  радним даном од 10- 14 часова. 
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења, могу надлежном Органу доставити своје мишљење у писаној форми.


10.06.2020