Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Jавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину две сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу или поправкуили адаптацију предметне куће са окућницом
На основу члана 12. Правилника  о раду Комисије у поступку избора корисника за доделу средстава помоћи при куповини сеоске куће са окућницом од 02.09.2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом расписује                    

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ  ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ПОПРАВКУИЛИ АДАПТАЦИЈУ  ПРЕДМЕТНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ


ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

I

          Право на Помоћ могу да остваре избеглице и чланови њиховог породичног домаћинства у циљу побољшања услова становања, које су смештене у неадекватном приватном смештају на територији општине Опово.

II

          Помоћ је бесповратна и додељује се за куповину две сеоске куће са окућницом у којима постоје основни услови за живот а највише до 1.400.000,00(једанмилиончетиристотинехиљада)  динара по породичном домаћинству и то:
1) До РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и
2) До РСД 200.000,00(двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за додатну помоћ у грађевинском и другом материјалу намењене за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом.
Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени  сеоске  куће са окућницом из става 2. Тачка 1. овог члана. 
Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом из става 2.тачка 1.овог члана.
Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност куће прелази износ од РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљада динара) пријава се одбија.
Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност куће прелази износ од РСД 1.800.000,00 (једанмилионосамстохиљададинара) пријава се одбија.                                                    УСЛОВИ  И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на Јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу, намењене за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
1. избеглички статус, и то:
- да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или
- да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су
били у статусу избеглице);
2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Опово
3. да су Подносилац пријаве и чланови пoродичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају.
4. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
5. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
6. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
7. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
9. да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;
10. да сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или
- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је изадата употребна дозвола или
-   непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
-   да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
12. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу, намењене за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:
1. Број  чланова  породичног  домаћинства:  по  члану  породичног  домаћинства  –  10
бодова.
Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50
бодова.
2. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
3. Број малолетне деце у породичном домаћинству:
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
4. Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова; 4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
5. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
6. Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
7. Материјални положај породичног домаћинства:
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова(по породичном домаћинству);
7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова(по породичном домаћинству).
Приликом бодовања Пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.
8. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
ако постоји делимична радна способност – 10 бодова
ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.
9. Болести од већег социо–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова( по члану породичног домаћинства).
Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач.
1) и 2) овог члана.
Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо- медицинског значаја.
10. Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.
Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.
Уколико два или више Подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:
1) има већи број малолетне деце;
2) има већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју општине и
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

                           ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:
1. Попуњен и потписан образац пријаве;
2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса
(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);
4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
5. Изјаву оверену у код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности. Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије;
6. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
- за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
7. Доказ о приходима:
Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване код Националне службе за запошљавање; У случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је незапослен и да нема приходе;
Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив- за запослене чланове породичног домаћинства;
Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања Јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије - изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
8. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);
9. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
10. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
11. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
12. За једнородитељску породицу прилаже се:
−потврда о смрти брачног друга;
решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
13. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
14. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
15. Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;
16. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу;
17. Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
18. Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне Подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења Пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);
19. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;
20. Фотокопију личне карте продавца сеоске куће(очитане уколико је у питању лична карта са чипом);

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције, али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе; извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода/провера имовног стања у електронској бази Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.
Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изричито изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете Пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може  по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по Пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке.
ИЗБОР КОРИСНИКА

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.
Ако Пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, Подносилац пријаве се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана, уз упозорење на последице пропуштања.
Пријаву у погледу које Подносилац пријаве не отклони недостатке, и то у року одређеном у ставу 2. овог члана, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неуредну.
Против Решења Комисије из ст. 1. и 3. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема наведеног решења, преко Комисије. Одлука Општинског већа је коначна и извршна.
Пријаву у погледу које Подносилац пријаве отклони уочене недостатке, у року из става 2. овог члана, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.
Уколико се из приложене документације из члана 6. овог Правилника утврди да је предметна сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ под теретом или ограничењем, Комисија може тражити од Подносиоца пријаве да достави доказ да је покренут поступак озакоњења и информацију о локацији или друге потребне доказе за које се покаже да су неопходни за поступање по Пријави.
Уколико члан, односно чланови породичног домаћинства премину до утврђивања Предлога листе корисника за доделу Помоћи, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине Подносилац пријаве, Комисија разматра остале чланове без обзира да ли имају статус избеглице. Уколико до утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства Комисија исте разматра и бодује. Приликом утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи, Комисија узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.
Уколико Подносилац пријаве до утврђивање Предлога листе Корисника за доделу Помоћи, достави доказе о томе да он или неко од чланова његовог породичног домаћинства болује од болести од већег социо-медицинског значаја, односно уколико неко од њих, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести већег социо- медицинског значаја, Комисија наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.
Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са чланом 13. став 5. овог Правилника, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из члана 2. и 3. овог Правилника.
Пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 2. и 3. овог Правилника, Комисија не бодује већ исту Решењем одбија, као неосновану.
Против Решења Комисије из става 2. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.
У погледу Пријава код којих су испуњени услови из члана 2.и 3. овог Правилника, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из чл. 4. и 5. овог Правилника.
За доказивање условности понуђене непокретности за живот и становање, као и цене предметне непокретности, опис и стручно мишљење даје стручна служба општине Опово.
Ради утврђивања количине и врсте грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, стручна служба Oпштине врши техничку процену објеката Подносилаца пријава који су рангирани и Комисији доставља појединачне извештаје са спецификацијом грађевинског материјала.
На основу броја бодова које подносилац Пријаве оствари према мерилима из чл. 4. и 5. овог Правилника Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).
У погледу пријава које испуњавају услове врши се додатна провера података о лицима наведеним у Пријави и то у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.
Предлог листе Комисија објављујe на огласној табли општине, као и на огласној табли повереништва за избеглице.


На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.
Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).
Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли Општине Опово.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку која се доставља лицима на која се Одлука односи.
Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

На основу Одлуке из члана 18. став 1. овог Правилника, Општина, власник предметне непокретности – сеоске куће са окућницом и корисник којем је додељена Помоћ, закључују уговор о купопродаји.
У уговору из става 1. овог члана, између осталог биће наведено и то да изабрани Корисник Помоћи, сеоску кућу са окућницом, неће отуђити најмање пет (5) година.
Након потписивања Уговора из става 1.овог члана, Комисија подноси захтев Комесаријату за избеглице и миграције и доставља потребну документацију на основу које ће Комесаријат за избеглице и миграције донети одлуку о забрани отуђења.
Забрана отуђења из става 2. овог члана уписује се у регистар непокретности на основу одлуке коју доноси Комесаријат за избеглице и миграције са напоменом да наведена забрана отуђења траје пет година од дана уписа права својине у јавне књиге, а у корист Општине.
Изабрани корисник и Општина закључују Уговор о додели грађевинског материјала за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом.


ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА


          Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице  Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.
         Захтеви са потребном документацијом подносе се лично на писарници Општинске управе или путем поште на адресу:
          Општинска управа Опово, Ул. Бориса Кидрича 10, Опово са назнаком „За куповину сеоске куће са окућницом“.
          Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30 дана од дана објављивања Јавног позива.
    


                                                                                                    Председник Комисије
                                                                                                          Иванка Петров 


03.09.2019