Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње производно складишног објекта на катастарској парцели бр. 5611 К.О. Опово
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину  ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Да је у поступку решавања захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину за  Пројекат изградње производно складишног објекта  на катастарској парцели  бр. 5611 К.О. Опово, територија општине Опово носиоца пројекта ПР РАДЊА ЗА ОБРАДУ МEТАЛА „РАЛЕ МЕТАЛ 1“ ОПОВО, ул. ШУМСКА  бб, донело решење да није потребна процена утицаја на животну средину.
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16 – Нови Сад у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог Органа.
24.06.2020