Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Решење о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години путем појединачног давања
На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 70. Статута општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19) члана  3., 32. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18) , Општинско веће општине Опово на седници одржаној дана  16.10. 2019. године,  доноси


РЕШЕЊЕ
о додели средства за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години
путем појединачног давања


     Одобравају се средства у износу од 150 000,00 динара, на име поједниначног давања у области јавног информисања за пројекат  „Општина Опово – садашњоси за будућност“, подносиоца захтева “Start pres“ Доо за издавачку и трговинску делатност из Панчева, због хитности реализације пројекта.

     Одобрена средства из става 1. ово решења исплатиће се на основу потписаног уговора, а предвиђена су Одлуком о буџету општине Опово за 2019. годину, позиција 72, економска класификација 423, услуге по уговору, у складу са Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

     Одлуком о буџету општине Опово за 2019. годину планирана су средтва за појединоачна давања у области јавног информисања у складу са Законом о јавном информисању и медијима и  Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, у износу од 150 000,00 динара.
     Чланом 17 и 27. Закона о о јавном информисању и медијима, између осталог предвиђено је да једница локалне самоуправе за остваривање јавног интереса у области јавног информисања може поределити средства и за појединачно давање и утврђен је навиши износ тих средстава.
Чланом 30. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, предвиђено је да појединачно давање подразумева процедуру доделе средтсва на основу одлуке општинског већа, без спровођења јавног конкурса.
     Чланом 31. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, предвиђено је да се средстав могу доделити само за пројекте који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса, као и да се средства додељена путем појединачног давања одобравају у складу са правилима о додели државне помоћи.
  “Start pres“ Доо за издавачку и трговинску делатност из Панчева,  дана 14.10.2019. године поднео је пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног информисања за пројекат „Општина Опово – садашњоси за будућност“,  чиме је пројектна активност подобна за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Пројектом ће се предвидети веће гаранције привржености професионалним и етичким стандардима.Велика је вероватноћа да ће предложене активности из Пријаве пројекта довести до остварења постављеног циља, а то је између осталог представљање садржаја друштвене реалности општине Опово и непосредни контак са циљним групама као што су лица у „трећој доби“ или маргинализоване друштвене групе којима треба подстицај да се приближе „главним“ путевима и њиховим токовима за будућа времене.
Такође су прецизирани индикатори успеха, анализа постојећег стања, оствареног напретка, евалуација и дат је детаљан план реализације пројектних активности значајних за општину Опово и становништво општине. Пројектом је предвиђено и  да ће исти бити реализован преко интернет странице www.start013.rs  и у јужнобанатским нивинама „Старт 013“.
   Однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да ће коришћење буџетских средстава на најрационалнији начин остварити јавни интерес и да ће се постигнути резултати и њихова деловања наставити и након завршетак пројекта.
   Имајући  у виду горе наведено одлучено је ако у диспозитиву.


УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
 Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор 
пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.

                                                                                            Председник Општинског већа  
                                                                                                   др Зоран Тасић


16.10.2019